Privacy
Omdat we je duidelijk willen informeren over hoe we binnen Spar Coppens bvba/Food&Fresh zorg dragen voor jouw gegevens, hebben we deze gedragscode opgesteld. In dit charter lees je gedetailleerd wat we doen om je privacy te beschermen, hoe je op elk moment inspraak hebt en welke controles worden uitgevoerd op de stipte naleving van dit charter.

Toepassing

Dit charter is van toepassing op alle communicaties (via onder andere post, telefoon, gsm of e-mail) van Spar Coppens bvba/Food&Fresh.

1. Beheer van de gegevensdatabanken

Alle persoonsgegevens worden beheerd door de Spar Coppens bvba/Food&Fresh, Steenveldlaan 17, 9470 Denderleeuw. Binnen Spar Coppens bvba/Food&Fresh zijn de gegevens enkel toegankelijk voor verantwoordelijken van de klantenlijst.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren we onze adressenlijsten aan externe adressenbeheerders. We behandelen je gegevens als vertrouwelijke informatie.

Om gegevens van onze klanten te mogen verzamelen, is er vooraf aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in België. Dit gaat over de gegevens verzameld in België. Voor de gegevens verzameld in het Groothertogdom Luxemburg is er aangifte gedaan bij de Nationale Commissie voor de Bescherming van gegevens in het Groothertogdom Luxemburg.

Occasioneel doen we een beroep op een externe verwerker. Dit houdt onder meer in dat de communicaties die je van ons ontvangt door een derde worden verzonden. Deze verwerker heeft echter op geen enkel ogenblik toegang tot jouw persoons-, aankoop- of doorklikgegevens.

2. Welke gegevens worden verwerkt?

2.1. Gegevens van particuliere klanten (B2C)

a) persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens verstaan we:

contactgegevens, zoals adres, e-mailadres, telefoon-, gsm- of faxnummer
andere persoonsgegevens: gegevens over je beroep, interesses enz.

We verzamelen deze gegevens onder meer via:

een formulier om folders aan te vragen (van onder meer Spar, Food&Fresh)
een actie waarbij we het adres vragen (bv. voor een bijkomende korting of voor de ‘SPAR’kaart)
de internetsite waarop ook persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden, bv. voor een reservatie bij een van de webshops

Alle persoonsgegevens worden bijgehouden in onze klantenlijst. We stellen je daarvan persoonlijk op de hoogte. Hierbij krijg je telkens de mogelijkheid om je gegevens na te kijken, te verbeteren, te wijzigen of te schrappen (zie 6).

b) aankoop- en doorklikgegevens

De gegevens die op je kasticket staan, kunnen tijdelijk worden geregistreerd door gepersonaliseerde middelen, zoals een ‘SPAR’-kaart en gepersonaliseerde bons.

Wanneer je een e-mail van ons krijgt, kunnen we je doorklikgegevens verzamelen. Dit laat ons toe om, op basis van je profiel, je doeltreffender te informeren over voordelen die voor jou interessant kunnen zijn.

Met deze gegevens kunnen we je naast de algemene informatie nog gerichter voordelen bezorgen op basis van je profiel. Door doelgericht klanten aan te spreken kunnen we nog beter overcommunicatie vermijden, hebben we minder kosten en verspillen we nog minder papier. Anderzijds bieden we de klant bijkomende voordelen, waarvan we op basis van zijn aankoop- en doorklikgegevens denken dat hij er iets aan heeft.

Zo kunnen we bijvoorbeeld alle wijnliefhebbers opzoeken op basis van de specifieke klantenprofielen. In dat geval kunnen we hen specifiek over wijn informeren, nieuwe aanbiedingen doen en bijkomende kortingen geven.

Je kiest zelf of je van die supplementaire aanbiedingen wilt profiteren. Om je die aanbiedingen te sturen, registreren we jouw gegevens tijdelijk in onze ‘Interesselijst klanten’. Wil je dit niet, dan kan je je te allen tijde uitschrijven voor dit soort aanbiedingen conform de bepalingen onder punt 6.

2.2. Gegevens van professionele klanten en prospecten (B2B)

Onder ‘professionele klanten’ verstaan we klanten die hun aankopen bij de enseignes van Spar Coppens bvba/Food&Fresh doen in het kader van hun professionele activiteit. Onder ‘prospecten’ verstaan we potentiële klanten of bedrijven waarmee we een samenwerkingsverband kunnen opstarten.

Onder gegevens verstaan we voor onze professionele klanten en prospecten, naast de gegevens vermeld in 2.1., ook nog de volgende gegevens:

contactpersonen (naam, functie)
vennoten, partners in de zaak, medewerkers
andere bedrijfsgegevens, zoals btw-nummer of ondernemingsnummer
mogelijke interesses waaraan we met onze diensten en activiteiten tegemoet kunnen komen

Om actief nieuwe klanten te kunnen werven, houden we niet alleen de gegevens over jouw bedrijf bij die je ons doorgeeft, maar verzamelen we ook gegevens via externe kanalen, waaronder adressenbeheerders. Telkens we die gegevens in onze klantenlijst registreren, brengen we je daarvan op de hoogte. Je hebt dan de mogelijkheid om jouw gegevens na te kijken, te verbeteren, te wijzigen of ze niet meer te gebruiken (zie punt 6).

3. Internet

Bij je internetbezoek houden we bepaalde instellingen bij in zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn stukjes informatie die op je harde schijf worden geplaatst als je naar onze website surft. Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies:

cookies om een ‘gesprek’ te kunnen aanknopen tussen jou en onze site. Ze zijn nodig om onze site correct te laten werken en verdwijnen na afloop van je bezoek aan onze site
cookies om je surfcomfort te verhogen, zoals taalkeuze en persoonlijke code. Zo moet je bijvoorbeeld niet telkens je taalkeuze bevestigen.

Deze cookies laten ons ook toe om bepaalde inlichtingen over de gebruiker te registreren. Dit gaat onder meer over de taalkeuze, de bezochte pagina’s en de duur van de bezoeken.

4. Het doel van het verzamelen van je gegevens

Zodra we jouw gegevens in onze klantenlijst hebben genoteerd, krijg je regelmatig onze informatie thuisbezorgd. Indien je dit wenst, sturen we je ook onze informatie via e-mail. We verbinden ons ertoe jouw gegevens uitsluitend te gebruiken om een correcte afhandeling van je contract mogelijk te maken en om je, indien gewenst, informatie van de bedrijven van Spar Coppens bvba/Food&Fresh te bezorgen.
Dit betreft bijvoorbeeld de folders van Spar, Food&Fresh. in jouw streek, de e-mails van de verschillende afdelingen en hun speciale aanbiedingen en specifieke informatie over jouw winkel.

Met de bedoeling om een mogelijke samenwerking uit te bouwen, houden we onze professionele klanten graag op de hoogte van onze specifieke diensten en acties voor bedrijven.

Daarnaast kunnen jouw gegevens ook gebruikt worden om je sporadisch uit te nodigen voor deelname aan algemene of specifieke marktonderzoeken, uitgevoerd door Spar Coppens bvba/Food&Fresh zelf of door externen in opdracht van Spar Coppens bvba/Food&Fresh.

5. Je beslist zelf wat er met jouw gegevens gebeurt

Om je onze communicaties te bezorgen, hebben we jouw adres en/of e-mailadres nodig. Je bepaalt zelf of je verdere gegevens over beroep, interesses e.d. doorgeeft.

Wat betreft onze professionele klanten en prospecten verzamelen we gegevens over bedrijven via externe kanalen (waaronder adressenbeheerders), zoals toegelicht onder 2.2. Indien je dat wenst, kan je die gegevens te allen tijde opvragen.

Op het moment dat we jouw persoonsgegevens in onze klantenlijst noteren, krijg je daarvan persoonlijk bericht. Je krijgt de mogelijkheid om jouw gegevens na te kijken, te verbeteren, te wijzigen of te schrappen (zie 6). Daarnaast informeert Spar Coppens bvba/Food&Fresh je over het gebruik van deze gegevens.

Wanneer we jouw aankoopgegevens of doorklikgedrag bijhouden, word je daarover ingelicht. Je kiest zelf of we jouw aankoop- of doorklikgegevens registreren en of we je op basis daarvan bijkomende aanbiedingen toesturen.

Ook daarna kan je op elk moment jouw gegevens, die we in onze klantenlijst bewaren, opvragen, verbeteren of wijzigen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen. We engageren ons ertoe je vraag onmiddellijk of toch zo spoedig mogelijk uit te voeren.

6. Uitschrijven

Zich uitschrijven kan op verschillende niveaus:

Communicatie op basis van aankoop- en doorklikgegevens: het volstaat om dit schriftelijk te vragen. We garanderen dan dat je geen gerichte communicatie meer krijgt op basis van je aankoop- en doorklikgegevens.
Communicatie via e-mail: je krijgt de mogelijkheid om je uit te schrijven bij elke e-mail die je van ons ontvangt. Je kan zich uitschrijven voor de e-mails van bepaalde webshops of voor alle e-mails van Spar Coppens bvba/Food&Fresh. Je krijgt een e-mail ter bevestiging van jouw uitschrijving.
Alle communicaties: wens je geen enkele geadresseerde informatie meer te ontvangen van Spar Coppens bvba/Food&Fresh dan kan je je uitschrijven voor de communicaties van de groep. Het volstaat dat schriftelijk of via e-mail aan te vragen. We garanderen dat jouw gegevens niet meer verwerkt worden om je geadresseerde informatie toe te sturen van Spar Coppens bvba/Food&Fresh Om ervoor te zorgen dat jouw adres ook in de toekomst niet meer in onze klantenlijst belandt, noteren we het in een interne Robinsonlijst*.

*Een Robinsonlijst is een lijst met namen en adressen van mensen die geen geadresseerd drukwerk meer wensen te ontvangen. Spar Coppens bvba/Food&Fresh heeft een eigen interne Robinsonlijst van mensen die geen informatie van Spar Coppens bvba/Food&Fresh meer willen krijgen.

7. Externe controle door Quality Control

Naast alle maatregelen ter bescherming van jouw privacy, controleert en garandeert Quality Control:

dat we voldoen aan de normen van de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in elk land
dat we de engagementen in dit charter respecteren.

Daarvoor voert Quality Control onaangekondigd en steekproefsgewijs controles uit op een statistisch en wetenschappelijk verantwoorde manier.

Quality Control, het Instituut voor Kwaliteitscontrole en Informatieve Etikettering, is een onafhankelijke organisatie, geaccrediteerd door Belac (de Belgische Accreditatie-instelling van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie).

Algemene voorwaarden & privacy
Deze website werd intern ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid van Spar Coppens bvba, met maatschappelijke zetel te Denderleeuw, Steenveldlaan 17, ondernememingsnummer BE0447479905 . Elke bezoeker wordt geacht van de onderstaande voorwaarden kennis te hebben genomen en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Food & Fresh ( Supermarkt Coppens bvba) behoudt zich het recht voor om op elk moment onderstaande voorwaarden te kunnen aanpassen.

1. INHOUD EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Spar Coppens bvba (Food & Fresh) streeft ernaar om alle informatie zo actueel en volledig mogelijk via website weer te geven. Mochten er toch onvolmaaktheden optreden zal Spar Coppens bvba (Food & Fresh) alles in het werk stellen om dit zo vlug mogelijk te verhelpen maar kan deze geenszins aansprakelijk gesteld worden de eventuele schade – van welke aard ook – die hieruit zou kunnen voortvloeien.

2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De verstrekte informatie en gegevens zijn en blijven eigendom van Spar Coppens bvba (Food & Fresh). De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Spar Coppens bvba (Food & Fresh) verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet verplicht is.

3. PRIVACY

A. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Spar Coppens bvba (Food & Fresh) wil respect opbrengen voor het privéleven van elke persoon die met haar in contact komt en waarborgt dat de door u verstrekte gegevens enkel intern gebruikt zullen worden en in geen geval verstrekt zullen worden aan derden. Spar Coppens bvba (Food & Fresh) heeft dan ook alle technische en organisatorische maatregelen genomen die nodig zijn om uw gegevens te beschermen tegen de toegang van anderen. U hebt steeds het recht op toegang, verbetering en schrapping van uw gegevens.

B. Cookies en action tags

Op onze site maken wij gebruik van zogenaamde cookies en tags. Hiermee worden een aantal zaken vastgelegd en worden gegevens voor statistieken bijgehouden. Onze cookies gebruiken we voornamelijk om de site optimaal te laten functioneren. De action tags gebruiken we met als doel informatie te verzamelen over het gebruik van onze website, zoals hoeveel keer een specifieke pagina bekeken wordt. Door zowel cookies als action tags te gebruiken verkrijgen we waardevolle informatie om onze website en onze online-aanbiedingen te verbeteren en om de doeltreffendeheid van onze reclame- en marketingcampagnes te meten.

4. GESCHILLEN

In geval van betwistingen is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de Rechtbanken van Dendermonde territoriaal bevoegd.

5. BETALING

Iedereen betaalt ten allen tijde contant voor de afgehaalde vleeswaren. Uitzonderlijk kan hiervan afgeweken worden na beslissing van de directie.

6. VERKOOPSVOORWAARDEN

Wanneer u uw boodschappenlijst op deze site doorgeeft, gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

1. Spar Coppens bvba (Food & Fresh) doet al het mogelijke om uw goederen te verzamelen zoals dat is omschreven op de website. Indien de door u gereserveerde goederen niet in voorraad zijn, stellen wij u bij afhaling een alternatief voor dat u op dat moment nog kan weigeren.
2. Gelieve bij afhaling onmiddellijk te verifiëren of de producten en hoeveelheden overeenstemmen met Uw bestelling.
3. U verklaart zich akkoord met de gegevens vermeld op het kasticket, wanneer u de producten meeneemt. Contacteer ons indien u alsnog een klacht hebt.
4. Uw producten blijven beschikbaar tot sluitingsuur.
5. De kortingen die worden toegekend op het moment dat de producten worden afgehaald, zijn de kortingen die op die dag gelden.
6. U betaalt bij afhaling van de producten, het liefst aan de hand van Bancontact/Mister Cash-kaart, Visa, Mastercard, Maestro, Vpay. Het te betalen bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde producten. De betaling is onderworpen aan de algemene voorwaarden vermeld op het kasticket, of op de factuur.
8. Het Belgisch recht is van toepassing; alleen de rechtbanken gevestigd op het Belgische grondgebied zijn bevoegd.

Cookies
1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die op je computer worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Cookies bestaan uit twee bestanddelen: de naam en de inhoud. Ze worden in een specifieke map op je harde schijf opgeslagen en voorzien van een unieke ID en looptijd. Als je naar een bepaalde website terugkeert, dan kan die pagina door middel van het cookie de bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen. Sommige cookies worden van zichzelf verwijderd wanneer je de website verlaat; andere blijven op je computer staan zolang je ze niet zelf wist.

Cookies zijn geen actieve, uitvoerende software en dus niet schadelijk voor je computer. Ze zijn ook niet altijd van commerciële aard. Cookies worden gebruikt om het bezoekersgemak te verhogen: door bezoekers met een cookie te identificeren hoeft die niet iedere keer dezelfde gegevens in te voeren, bijvoorbeeld inloggegevens of scherminstellingen. Daarnaast worden cookies gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen. Welke en hoeveel pagina’s worden bezocht, via welke route en hoe lang blijft de bezoeker op de website hangen? Op basis van deze resultaten kan de website aangepast worden en kan er ingespeeld worden op de interesses en noden van bezoekers van de site. Dit kan door bijvoorbeeld gepersonaliseerde informatie aan bezoekers te tonen.

2. Welke soorten cookies bestaan er?

Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen twee grote groepen cookies:

– First party cookies: dit zijn directe cookies. Ze worden door een website gecreëerd om de webpagina beter te laten functioneren. Ze regelen het technische gedeelte van een site, zoals taalkeuze of het onthouden van de producten uit het winkelmandje in een webshop. De bezochte website creëert en plaatst first party cookies.

– Third party cookies: deze indirecte cookies worden door een andere (derde) partij dan de bezochte website gecreëerd en op je computer geplaatst. Ze houden de gedragingen van een surfer bij. Voorbeelden hiervan zijn sociale media zoals Facebook of Twitter, maar ook Google Analytics. Dit is het meest gebruikte systeem om websitebezoeken te meten. Het is vooral voor deze cookies dat website-eigenaars, sinds de gewijzigde wetgeving van 2012, uitdrukkelijk toestemming aan surfers moeten vragen.

De wetgeving van 2012 maakt geen onderscheid tussen first party cookies en third party cookies. Het criterium daar is toestemming. Cookies die nodig zijn voor het correct functioneren van de site vereisen geen toestemming. Voor alle andere cookies is dat wel het geval.

3. Welke cookies gebruiken wij?

First party cookies en third party cookies.

De website van Spar Coppens bvba/Food&Fresh gebruikt vooral first party cookies. Die cookies zijn er om je gebruikservaring op de site te helpen verbeteren. We doen dit door bepaalde inlichtingen over de gebruiker te registeren, zoals de taalkeuze, de bezochte pagina’s en de duur van de bezoeken. Om volledig gebruik te maken van onze websites, dient je computer, tablet of mobiele telefoon cookies te accepteren.

Daarnaast gebruiken de websites van Spar Coppens bvba/Food&Fresh ook third party cookies: cookies van Google Analytics.
Google Analytics is een gratis dienst van Google waarmee statistieken van websites worden verzameld en gedetailleerd weergegeven. De beheerder van de website krijgt zo een duidelijk beeld van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Delen van een website of volledige websites kunnen zo in functie van het gedrag en de interesses van de bezoekers aangepast worden. Het is ook om die reden dat de websites van Spar Coppens bvba/Food&Fresh de statistieken van Google Analytics gebruiken.

4. Hoe cookies beheren?

Je doet dit door je browserinstellingen aan te passen. Je kan ervoor kiezen om alle cookies te blokkeren of om alleen cookies van bepaalde websites te aanvaarden.
Kan het blokkeren gevolgen hebben voor je surfgemak op de websites van Spar Coppens bvba/Food&Fresh? Ja en neen. Ook als je alle, of enkele specifieke, cookies wenst te deactiveren, kan je naar onze websites surfen. Maar, naar bepaalde, persoonlijk afgestemde kenmerken van onze websites kan je wel alleen surfen door cookies te aanvaarden. Het voorbeeld bij uitstek is het online bestellen bij een van de webshops van Spar Coppens bvba/Food&Fresh. Wanneer je alle cookies wenst te vermijden, bestaat het risico dat je geen online bestellingen kan plaatsen. Je surfervaring zal over het algemeen minder vlot verlopen wanneer je alle cookies weigert. Bepaalde (delen van) websites zullen dan niet functioneren. Het is met andere woorden geen goed idee om cookies volledig te blokkeren.

Hieronder vind je een overzicht van de mogelijkheden die browsers aanbieden om cookies te beheren.

– Google Chrome
Open je browser. Klik op het Chrome-menu en kies daarna instellingen. Klik op geavanceerde instellingen weergeven en daarna in het gedeelte ‘Privacy’ op de knop Instellingen voor inhoud. In het gedeelte ‘Cookies’ kan je de cookiesinstellingen aanpassen en cookies verwijderen.

– Internet Explorer
Open je browser. Klik op Gereedschap en daarna op Internetopties. Klik op het gedeelte ‘Privacy’ en kies via de schuifregelaar het gewenste niveau. Je kan dit ook manueel aanpassen door op Geavanceerd te klikken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen permanente directe cookies (first party cookies), permanente indirecte cookies (third party cookies) en tijdelijke cookies (session cookies). Cookies verwijderen kan via het hoofdscherm van internetopties.

– Mozilla Firefox
Open je browser. Selecteer Privacy. Stel Firefox in op Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis. Om cookies in te schakelen, vink je Cookies van websites accepterenaan. Om cookies uit te schakelen, haal je dit vinkje weg. Firefox biedt je ook de mogelijkheid om cookies van derden (third party cookies) uit te schakelen. Daarnaast kan je ook instellen hoe lang cookies bewaard mogen blijven. Door te klikken op Cookies tonen kan je een of meerdere cookies verwijderen.

– Safari
Open je browser. In Safari is cookiebeheer beperkt tot een scherm. In het tabblad Voorkeuren klik je op Privacy. Je hebt daarna drie mogelijkheden voor het accepteren van cookies. Via Toon Cookies kan je ook cookies verwijderen.

– Opera
Open je browser. Klik op het menu Extra en daarna op Voorkeuren. Via Geavanceerd en Cookies stel je de cookiesinstellingen in. Je beschikt ook over de mogelijkheid om nieuwe cookies automatisch te laten verwijderen bij het afsluiten van elke internetsessie. Daarnaast heb je de mogelijkheid om te beslissen over elk cookie dat naar je computer wordt gezonden. Je doet dit door op Mij vragen voor het accepteren van cookies te klikken. Elke keer wanneer een site een cookie wil opslaan, verschijnt er dan een dialoogvenster.

Allergeneninformatie
Voor allergeneninformatie kan u contact opnemen met ons op het nummer 053 66 65 38

Productfoto’s
De foto’s op de website & webshop zijn niet bindend.